Oeteldonksche Club van 1882

De Oeteldonksche Club van 1882 is een overkoepelende vereniging die de evenementen rond carnaval in Oeteldonk organiseert en de Oeteldonkse tradities in ere houdt. Het is een vereniging met leden en een bestuur. De Oeteldonksche Club werd op 1 oktober 1882 in Café Plaats Roijaal opgericht, om het initiatief van het spel Oeteldonk uit te werken en te begeleiden.

Historie

In de eerste decennia van haar bestaan kreeg de Oeteldonksche Club nog enige concurrentie van andere "plattelandsgemeenten", waaronder de Dommelclub en de Polderclub. Deze carnavalsdorpen waren na de Eerste Wereldoorlog al weer verdwenen. Sindsdien is de Oeteldonksche Club de enige organisatie die belangrijke algemene carnavalsevenementen zoals de Intocht (zondag), Optocht (maandag) en Keinderoptocht (dinsdag) organiseert. Naast de Oeteldonksche Club zijn er ongeveer 150 carnavalsverenigingen in Oeteldonk, die elk op hun eigen wijze ook een belangrijke steen bijdragen aan het Oeteldonkse carnaval.

Na decennialang als vereniging te hebben bestaan, werd de Oeteldonksche Club in 1971 omgezet in een stichtingsvorm. Toen werden ook instituten toegevoegd, die de organisatie een ddemocratischer karakter moesten geven, zoals het Boerenparrelement dat als een soort inspraakorgaan moest fungeren. In 1968 was door samenwerking van de carnavalsverenigingen al de Federatie van Carnavalsverenigingen 1968 ontstaan, die borg moet staan voor een goede inspraak bij de Oeteldonksche Club en verbeterde samenwerking onderling. De onderlinge verhoudingen tussen de Oeteldonksche Club enerzijds en de Federatie anderzijds stonden nogal eens op gespannen voet, maar zijn in de loop der jaren sterk verbeterd. In de vergaderingen van de Federatie van Carnavalsverenigingen en de Oeteldonksche Club werden later historische besluiten genomen die uiteindelijk leiden tot een samengaan op 1 juni 2006. Daarmee werd tevens de stichting omgezet in een verenigingsvorm.

Lees hier meer over de geschiedenis van Oeteldonk.

Boerenparrelement

Het Boerenparrelement vormt een deel van het bestuurlijke orgaan en vertegenwoordigt de leden van de Vereniging “Oeteldonksche Club van 1882”. Het Boerenparrelement benoemt, op voordracht van de Ministerraad, de Ministers in hun functie. De Ministerraad legt verantwoording af aan het Boerenparrelement. Besluitvorming vindt altijd in de openbaarheid plaats Het parrelement bestaat uit maximaal 55 leden. Om de vier jaar worden er verkiezingen gehouden waarbij ieder lid zich, conform de statuten, kandidaat kan stellen en ieder lid kan stemmen. De vergaderingen worden geleid door een door het Boerenparrelement gekozen onafhankelijke voorzitter. De voorzitter maakt derhalve geen deel uit van het Boerenparrelement.

Ministerraad

Onder de Oeteldonksche Club van 1882 hangen 11 Ministeries, welke verschillende taken hebben en verschillende belangen behartigen. Aan het hoofd van elk Ministerie staat, uiteraard, de minister van het betreffende Ministerie die gezamenlijk de Ministerraad vormen. De Ministerraad vormt het bestuur van de Oeteldonksche Club. De Ministerraad bestaat uit ministers, die in feite bestuursleden zijn van de vereniging. Waar bij een reguliere vereniging een penningmeester bestaat, heeft de Oeteldonksche Club bijvoorbeeld een Minister van Financiën. De voorzitter heet dan ook Minister-President. Deze beide ministers vormen samen met de Minister van Secretariaat (secretaris) het dagelijks bestuur. De elf ministeries zijn:

 

 • Ministerie van Algemene Zaken wordt bestuurd door de Minister-President en houdt zich, zoals de naam zegt, bezig met algemene zaken, zoals huisvesting, externe contacten en representatie.
 • Ministerie van Secretariaat houdt zich bezig met het voeren van correspondentie en alle andere administratieve handelingen.
 • Ministerie van Financiën waakt over de schatkist van Oeteldonk.
 • Ministerie van Verenigingszaken behartigt de belangen van de bij de Oeteldonksche Club aangesloten carnavalsverenigingen.
 • Ministerie van Protocol houdt zich bezig met de instandhouding van het Oeteldonkse protocol, de soms al meer dan 125 jaar bestaande tradities en ceremonies.
 • Ministerie van Kwekfestijn en Optocht organiseert onder meer het jaarlijkse liedjesfestival (Kwekfestijn) en de Grote Optocht op carnavalsmaandag.
 • Ministerie van Jeugdzaken organiseert activiteiten voor de jeugdige Oeteldonker, waaronder de Keinderoptocht op dinsdag, de Keinderkwek en vele activiteiten waarbij de Jeugdprins acte de présence geeft.
 • Ministerie van Fondsenwerving houdt zich bezig met het vergaren van onder meer sponsorgelden en met merchandising en ledenwerving.
 • Ministerie van Pers, Publiciteit en Communicatie heeft een voorlichtende taak en verzorgt onder meer de website van de Oeteldonksche Club, het verenigingsblad Blurb, het jaarlijkse Carnavalsprogramma, het programma van de Grote Optocht en het voorlichtingsboekje Zo zit dè in Oeteldonk.
 • Ministerie van Technische Zaken (TMOC) voert het beheer en onderhoud van de roerende zaken die de Oeteldonksche Club bezit (waaronder koetsen, banieren, decors en wagens) en zorgt daarnaast voor de onthulling en begrafenis van het standbeeld van Knillis, de Stichter van Oeteldonk. Ook zorgt dit ministerie er voor dat Oeteldonk tijdens carnaval uitbundig versierd is.
 • XIe Ministerie (Oeteldonk Creatief) organiseert de Intocht op zondag en neemt daarnaast initiatieven met betrekking tot creatieve uitingen in Oeteldonk.

Raad van State

De Raad van State heeft tot taak te waken over de Oeteldonkse tradities en houdt daarom dus ook toezicht op het Ministerie van Protocol. De Raad van State wordt gevormd door personen, die door de Ministerraad zijn benoemd tot Grootvorst, Raadspensionaris of Minister van Staat. De Grootvorst is een ex-Prins die als zodanig is benoemd. De regerend prins van Oeteldonk is voorzitter van de Raad van State, maar de dagelijkse leiding is in handen van de vice-voorzitter. Ook dit onderdeel van de Oeteldonkse “staatsinrichting” komt bijna helemaal overeen met de Nederlandse situatie.

Elk besluit van het Boerenparrelement of de Ministerraad dat afbreuk doet aan het Oeteldonkse protocol of de Oeteldonkse tradities, dit ter beoordeling van de Raad van State, Kan door de Raad van State ter discussie worden gesteld.

Bron: www.oeteldonk.org / www.oetelpedia.nl